Kivitelezés

Vállalkozó kötelezettségei

 1. A weboldal teljes működésének és megjelenésének tervezése és kivitelezése, a megrendelő előzetesen közölt igényei alapján.
 2. A weboldalon szereplő, felhasználói funkciók elkészítése.
 3. A weboldal beüzemelése

 

Megrendelő kötelezettségei

 1. Átadja/biztosítja a weboldal grafikai tervezéséhez szükséges, a kívánt küllemre vonatkozó elképzeléseit, mely meghatározza az árajánlatot is.
 2. Biztosítja a weboldal felhasználói funkcióival kapcsolatos elvárásainak pontos leírását, a kívánt felhasználói funkciók specifikációját.
 3. Gondoskodik róla, hogy a weboldal elkészítéséhez szükséges mindennemű szöveges anyag és egyéb (kép, hang, mozgókép, stb.) tartalmi elem a megbízott rendelkezésére álljon a szerződés aláírásakor.

  

Egyéb, a teljes weboldal készítésére vonatkozó szerződési feltételek

 

 1. A megrendelő elfogadja, hogy számítógépes megjelenítő eszközök (monitorok, projektorok, nyomtatók) színkezelési technológiája miatt a kiválasztott színek látványa a gyakorlatban eltérhet az egyes eszközökön (beleértve a sajátját is).
 2. A megrendelő elfogadja, hogy a megbízottat külön munkadíj megfizetése nélkül nem kötelezheti a bemutatott arculatterv módosítására, vagy a munka közben a megrendelő a honlap készítő részére átadott új arculati elemek felhasználására. A kialkudott díj tartalmazza a bemutatott arculatterv minimális módosítását, maximum 2 munkaóráig. E felett szükséges időráfordítás esetén a megbízott jogosult 10.000Ft+ÁFA díjat felszámolni minden megkezdett munkaóráért.
 3. Vállalkozó nem vállal garanciát olyan hibák kijavítására, melyek egy böngészőprogram, vagy az azt működtető számítógép (hardver és/vagy szoftver) összetevőjének, vagy a tárhelyszolgáltató hibájából erednek, valamint a keretrendszer frissített verziójából eredő kompatibilitási hibákért, illetve harmadik fél általi módosításokból eredő hibákért.
 4. A megbízott nem vállal garanciát azon hibák kijavítására, melyek az átadás-átvétel után megjelenő böngészőprogramok és/vagy változataik nem kompatibilis működésükből erednek.
 5. A megrendelő elfogadja, hogy az átadás pillanatában legfrissebb verziójú desktop böngészőkön való megjelenést szavatolja.
 6. A megbízott a szerződést a teljesítés megkezdése előtt szolgáltatott információk, adatok és dokumentumok birtokában, teljesíti.
 7. Abban az esetben, ha a megrendelő a specifikációt utólag módosítja, kiegészíti, vagy bármilyen módon és mértékben megváltoztatja, a megbízottnak jogában áll új teljesítési határidőt kitűzni és a szolgáltatás ellenértékét arányosan növelni, hiszen az adott árajánlat az addig megküldött tartalom és megbeszélt specifikációra vonatkozik. Ebben az esetben írásban, elektronikus levél formában rögzítik a pótmunkával kapcsolatos feltételeket, amelyre jelen szerződésben rögzített szabályok az irányadóak.

 

Egyéb rendelkezések

 

 1. Jelen szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, mindkét fél cégszerű aláírásával módosítható.
 2. A szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést és nyilatkozatot írásban (ajánlott postai küldemény, telefax üzenet) vagy elektronikus levél formájában kell teljesíteni.  A nyilatkozat másik fél részére történő megküldésének bizonyítása vita esetén a küldő felet terheli. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt számítógépes dokumentumok a felek közötti kommunikáció kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.
 3. A szerződés megkötése és teljesítése során egymás tudomására hozott információk bizalmas jellegűek, a felek üzleti titkát képezik. A másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem fedheti fel közvetve vagy közvetlenül harmadik személynek a szerződés tartalmát vagy olyan adatot és információt, amely a másik félről tudomására jutott. A titoktartási kötelezettség a szerződés teljes tartama alatt, valamint annak megszűnését követően is fennáll. A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben az aggályos rendelkezés olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítődik, amely a felek eredeti akaratával a leginkább összhangban áll.
 4. Megrendelő a jelen szerződésből eredő jogait kizárólag a megbízott előzetes írásbeli engedélyével ruházhatja át harmadik személyre.
 5. Jelen okiratot a szerződő felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.